Rejestracja w systemie SODiR. - Taki Jak Ja
15645
post-template-default,single,single-post,postid-15645,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Rejestracja w systemie SODiR.

Rejestracja w systemie SODiR.

Aby dokonać rejestracji wnioskodawca musi wypełnić formularz Wn-D- pierwszy wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz INF-D-P -miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych. i przesłać je do biura PFRON.

Dodatkowo należy dołączyć:

 1. dane wnioskodawcy zawierające:
 • pełną nazwę oraz jej skrót, o ile posiada;
 • numery: REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;
 • adres siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego;
 • adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli jest inny niż adres siedziby wnioskodawcy;
 • imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile posiada, osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem (kontakty dotyczące wyjaśniania wszelkich rozbieżności i wątpliwości związanych z dofinansowaniami),
 1. kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w punkcie 1a i b, to jest:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej*;
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej o numerze identyfikacyjnym REGON;
 • decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
 • upoważnienie osoby przesyłającej te dane lub dokumenty je potwierdzające do występowania w imieniu pracodawcy**,

 

Źródło: http://tnij.com/TlhgK

 


 

*W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, wnioskodawcy, których aktualne dane znajdują się w rejestrach publicznych: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz rejestrze REGON, prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny, nie są zobligowani przesyłać kopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo aktualnego odpisu z właściwego rejestru bądź kopii zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

**Jeżeli wnioskodawca chce upoważnić inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w jego imieniu, może skorzystać z wzoru proponowanego przez Fundusz, Ponieważ dokumenty składane przez pracodawców do Funduszu dotyczące wypłaty dofinansowań stanowią oświadczenie woli pracodawcy, muszą być podpisywane przez pracodawcę zgodnie z przepisami prawa lub osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu pracodawcy.